Obec >> Investice
|0-15|15-19|

Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, Kněžmost

/2018/

Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, Kněžmost. Tato akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Stavební práce: BAK stavební společnost, a.s.
Předpokládaná cena díla:
5 904 410,97 Kč s DPH
Financuje:
Obec Kněžmost
Středočeský kraj

Fotografie z akce:

     Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice

/duben 2018/

Po období příprav byla v letošním roce zrealizována akce "Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice", která zahrnovala kompletní výstavbu pozemní komunikace včetně úpravy přilehlého prostranství - vjezdů na pozemky, parkovacích stání a podélných zelených pásů.

Občanům místní části Úhelnice, konkrétně obyvatelům lokality nových rodinných domů na východním okraji, se výrazným způsobem vylepšilo prostředí.

Stavební práce: M-Silnice a.s.
Cena: 2 716 311,50 Kč s DPH
Financuje: Obec Kněžmost

Předtím:                                                       Potom:

     Přístavba základní školy Kněžmost

/2017 - 2019/

Projekt "Přístavba základní školy Kněžmost" je realizován s finančním příspěním Středočeského kraje ve výši 10 000 000,- Kč a Ministerstva financí ve výši 70 000 000,- Kč. Dofinancování výstavby je kryto úvěrem obce Kněžmost. Stavební práce budou probíhat v letech 2017 - 2019.

Stavební práce:
ECO - RETEL s.r.o. (demolice)
SDRUŽENÍ KNĚŽMOST_B, EMH stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. o.z. Roztoky (stavba) 
Předpokládaná cena:
113 000 000,- Kč (včetně DPH) 
Financuje:
Ministerstvo financí   70 000 000,- Kč
Středočeský kraj       10 000 000,- Kč
Obec Kněžmost        33 000 000,- Kč
Napsali o nás:

 Studie přístavby základní školy Kněžmost

Smlouvy a jejich dodatky k nahlédnutí zde 


Fotky z demolice:

      

      

Fotky ze stavby:

      Oprava Pražské ulice v Malobratřicích

/srpen 2017/

V souladu s plánem oprav místních komunikací v obci Kněžmost proběhla oprava komunikace v místní části Malobratřice - "Pražské" ulice. Při úpravě povrchu vozovky byl upraven i podélný a příčný profil komunikace.

Došlo tak k výraznému vylepšení jízdních, provozních parametrů.

/Vedle uvedené konkrétní ulice v Malobratřicích byly v průběhu letošního jara a léta opraveny i další místní komunikace, a to v Kněžmostě, Drhlenách a v Čížovkách./"

Stavební práce: M-Silnice a.s.
Cena: 376 176,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost

Předtím:                                                      Potom:

     Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost

/2016 - 2017/
 
Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost
 
          


Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku

/červenec - srpen 2016/
 
Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku - dvě třídy 1. stupně ZŠ Kněžmost
 
Jak roste počet obyvatel, rostou i nároky na prostory a provozy současné základní školy. Vedení obce již řadu měsíců intenzivně pracuje na přípravě záměru přístavby stávající základní školy, která by tuto otázku řešila, a to i z pohledu dalšího vývoje.

Do doby než bude tato náročná investiční akce ale zrealizována, bylo nutné řešit kapacitní potřeby školy okamžitě. Obec proto připravila a následně zrealizovala provedení stavebních úprav přízemí objektu čp. 218, Na Rynku, bývalé restaurace. Nákladem více jak 1.000.000,- Kč zde vznikly dvě třídy pro 1. stupeň základní školy, a to včetně odpovídajícího sociálního a technického zázemí, šaten a kabinetu.

Veškeré úpravy a zásahy byly vedeny s maximální snahou o zachování možnosti budoucích úprav interiéru za účelem případné změny užívání.

Předtím: 

     

Potom:

       Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost

/červenec 2016/
 
V průběhu letošních letních prázdnin byly provedeny stavební úpravy jídelny v budově základní školy. Stávající prostory již kapacitně nyvyhovovaly počtu strávníků, a proto se muselo přistoupit k jejich rozšíření.

Vybouráním zdi a propojením se sousední místností došlo ke zvětšení plochy jídelny o cca třetinu (konkrétně z původních 55 m2 na 73 m2) a ke zvýšení kapacity na celkových 52 osob.
 
Stavební práce: LIPRACO s.r.o., Mnichovo Hradiště
Cena: 52.241,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec KněžmostREKONSTRUKCE FASÁDY RADNICE K 700. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE KNĚŽMOST

/duben - červenec 2016/

V rámci přípravy oslav 700. výročí založení obce jsme se rozhodli obnovit fasádu radnice v Kněžmostě. 

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
 

Stavební práce: SPIDERS s r.o., Liberec
Cena: 538 761,- Kč (včetně DPH)
Financuje:
Obec Kněžmost      107 752,- Kč
Středočeský kraj     431 009,- Kč

Předtím:

     

Potom:

     Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko

/říjen 2015/

V rámci úprav veřejných prostranství v místních částech přistoupila obec v minulém měsíci k opravě komunikace a pomníčku v místní části Srbsko. Tímto počinem došlo k doplnění v minulosti provedeného zásahu do zeleně v rámci realizace projektu regenerace center obcí a také k výraznému zlepšení životního prostředí.
 

Stavební práce: M-Silnice a.s., Pardubice; M.S.B. v.o.s., Boseň; Saturn služby s.r.o., Lhotice
Cena: 186 000,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost

Předtím:                                                  Potom:

     

     Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu

/červen 2015/
Od poloviny roku 2014 je provozovatelem vodovodního systému na území obce Kněžmost společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

Jedním z prvních kroků nového provozovatele bylo zahájení jednání s cílem připravit k realizaci záměr, který by vedl k řešení problematiky zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství, a to nejenom obyvatele obce a přilehlých místních částí ale v konečném důsledku výhledově i celého regionu.

K opatřením, která problematiku dodávky kvalitní pitné vody řeší, patří právě probíhající výstavba vodovodního přivaděče spolu s nezbytnými technickými opatřeními mezi místní částí Úhelnice a místní částí Koprník s napojením na stávající rozvody – Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Mladá Boleslav. Akce (náklad 17 mil. Kč) je realizována ve spolupráci a se spolufinancováním obce Kněžmost a společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. Jejím dokončením ještě v tomto roce bude možné nahradit stávající vodní zdroj kvalitní vodou z Rečkova a také uzavřít technologicky nevyhovující úpravnu vody v Solečku.

V příštím roce budou investice do vodohospodářské infrastruktury pokračovat vybudováním nového zemního vodojemu, čímž vedle zkvalitnění celého systému dojde i k vytvoření rezervy pro další rozvoj území nebo pro napojení dalších sídel v okolí.
 


Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ

/duben 2015/

Ještě před zahájením prací na zateplení budovy Mateřské školy v Kněžmostě dojde k realizaci související a doplňující investiční akce, a to k provoznímu propojení obou pavilonů - komunikační spojení žluté a zelené třídy novou spojovací chodbou.
Objemem stavebních prací sice nevelká akce, přinese ale velké zjednodušení v denním provozu mateřské školy - po letitých komplikacích při přesunu dětí mezi pavilony resp. třídami bude konečně vyřešen přechod bez obtíží a omezení.

Stavební práce: SPIDERS s r.o., Liberec
Cena: 1 377 905,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost

Předtím:                                                     Potom:

     Zateplení mateřské školky

/březen 2015/
 
Koncem 2. čtvrtletí letošního roku dojde k zahájení prací na zateplení objektu mateřské školy, které přinese snížení energetické náročnosti objektu resp. nezanedbatelnou úsporu finančních prostředků vynakládaných na provoz.
 
V této souvislosti budou vyměněna stará a nevyhovující dřevěná okna a vstupní dveře a spolu s instalací zateplovacího systému bude nově řešena i barevná úprava fasády. O aktuálním stavu příprav a průběhu následné realizace budou občané včas informováni. 
 
Stavební práce: SPIDERS s.r.o., Liberec
Cena: 5 276 561,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost, Fond soudržnosti, SFŽP ČR
 
Předtím:

        

Potom:

        Rekonstrukce MK v obci Kněžmost

Místní komunikace byly slavnostně otevřeny dne 5. března 2015.
 
 
Ve čtvrtek 21.8.2014 byly zahájeny stavební práce v souvislosti s realizací investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v obci Kněžmost" druhá část, ulice Sokolská, Za Sokolovnou, Za Hřištěm a Spojovací.
 
Stavební práce: M-SILNICE a.s., Pardubice
Cena: 8.274.275,19 Kč (včetně DPH)
Financuje:
Obec Kněžmost 
Dotace ROP Střední Čechy
  
Potom: 
 
      
 
Předtím:
 
       


Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS)

/červenec 2014/
 
Na začátku července byly zahájeny práce na opravě balkónů a lodžií na budově DPS. Potřeba opravy byla vyvolána špatným stavem konstrukcí, které vlivem povětrnostních podmínek degradovaly a v důsledku toho hrozilo reálné nebezpečí škody na majetku nebo na zdraví obyvatel. Věřme, že vybraná firma ve spolupráci se specialisty z oboru stavebních konstrukcí a stavební chemie odvede dílo v té nejvyšší kvalitě.

Stavební práce:  LIPRACO s.r.o., Mnichovo Hradiště
Cena:  1.287.560,- Kč (včetně DPH)
Financuje:  Obec Kněžmost

Potom: 

         

Předtím:

         Oprava kapličky v místní části Chlumín

/červenec 2014/
 
V další části obce se v brzké době dočkají opravy místní dominanty; v Chlumíně bude v průběhu léta opraven objekt kapličky. Práce budou prováděny v rozsahu vnitřních a venkovních omítek včetně sanace narušeného zdiva a provedení odpovídajícího nátěry v přirozené barevné kombinaci bílá - žlutá. Do vstupního otvoru bude instalována mříž, která zabezpečí vnitřní prostor. Případné dovybavení mobiliářem resp. vhodnými doplňky bude řešeno dodatečně.
 
Stavební práce:  Vratislav Brdlík, Bílá Hlína
Cena:  70.745 ,- Kč (včetně DPH)
Financuje:  Obec Kněžmost
 
Předtím:                                                 Potom:
 
        


|0-15|15-19|

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl