Obec >> Investice

Oprava Pražské ulice v Malobratřicích

V souladu s plánem oprav místních komunikací v obci Kněžmost proběhla oprava komunikace v místní části Malobratřice - "Pražské" ulice. Při úpravě povrchu vozovky byl upraven i podélný a příčný profil komunikace.

Došlo tak k výraznému vylepšení jízdních, provozních parametrů.

/Vedle uvedené konkrétní ulice v Malobratřicích byly v průběhu letošního jara a léta opraveny i další místní komunikace, a to v Kněžmostě, Drhlenách a v Čížovkách./"

Stavební práce: M-Silnice a.s.
Cena: 376 176,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost

Předtím:                                                      Potom:

     Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost

/2016 - 2017/
 
Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost
 
          


Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku

/červenec - srpen 2016/
 
Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku - dvě třídy 1. stupně ZŠ Kněžmost
 
Jak roste počet obyvatel, rostou i nároky na prostory a provozy současné základní školy. Vedení obce již řadu měsíců intenzivně pracuje na přípravě záměru přístavby stávající základní školy, která by tuto otázku řešila, a to i z pohledu dalšího vývoje.

Do doby než bude tato náročná investiční akce ale zrealizována, bylo nutné řešit kapacitní potřeby školy okamžitě. Obec proto připravila a následně zrealizovala provedení stavebních úprav přízemí objektu čp. 218, Na Rynku, bývalé restaurace. Nákladem více jak 1.000.000,- Kč zde vznikly dvě třídy pro 1. stupeň základní školy, a to včetně odpovídajícího sociálního a technického zázemí, šaten a kabinetu.

Veškeré úpravy a zásahy byly vedeny s maximální snahou o zachování možnosti budoucích úprav interiéru za účelem případné změny užívání.

Předtím: 

     

Potom:

       Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost

/červenec 2016/
 
V průběhu letošních letních prázdnin byly provedeny stavební úpravy jídelny v budově základní školy. Stávající prostory již kapacitně nyvyhovovaly počtu strávníků, a proto se muselo přistoupit k jejich rozšíření.

Vybouráním zdi a propojením se sousední místností došlo ke zvětšení plochy jídelny o cca třetinu (konkrétně z původních 55 m2 na 73 m2) a ke zvýšení kapacity na celkových 52 osob.
 
Stavební práce: LIPRACO s.r.o., Mnichovo Hradiště
Cena: 52.241,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec KněžmostOprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko

/říjen 2015/

V rámci úprav veřejných prostranství v místních částech přistoupila obec v minulém měsíci k opravě komunikace a pomníčku v místní části Srbsko. Tímto počinem došlo k doplnění v minulosti provedeného zásahu do zeleně v rámci realizace projektu regenerace center obcí a také k výraznému zlepšení životního prostředí.
 

Stavební práce: M-Silnice a.s., Pardubice; M.S.B. v.o.s., Boseň; Saturn služby s.r.o., Lhotice
Cena: 186 000,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost

Předtím:                                                  Potom:

     

     Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu

/červen 2015/
Od poloviny roku 2014 je provozovatelem vodovodního systému na území obce Kněžmost společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

Jedním z prvních kroků nového provozovatele bylo zahájení jednání s cílem připravit k realizaci záměr, který by vedl k řešení problematiky zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství, a to nejenom obyvatele obce a přilehlých místních částí ale v konečném důsledku výhledově i celého regionu.

K opatřením, která problematiku dodávky kvalitní pitné vody řeší, patří právě probíhající výstavba vodovodního přivaděče spolu s nezbytnými technickými opatřeními mezi místní částí Úhelnice a místní částí Koprník s napojením na stávající rozvody – Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Mladá Boleslav. Akce (náklad 17 mil. Kč) je realizována ve spolupráci a se spolufinancováním obce Kněžmost a společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. Jejím dokončením ještě v tomto roce bude možné nahradit stávající vodní zdroj kvalitní vodou z Rečkova a také uzavřít technologicky nevyhovující úpravnu vody v Solečku.

V příštím roce budou investice do vodohospodářské infrastruktury pokračovat vybudováním nového zemního vodojemu, čímž vedle zkvalitnění celého systému dojde i k vytvoření rezervy pro další rozvoj území nebo pro napojení dalších sídel v okolí.
 


Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ

/duben 2015/

Ještě před zahájením prací na zateplení budovy Mateřské školy v Kněžmostě dojde k realizaci související a doplňující investiční akce, a to k provoznímu propojení obou pavilonů - komunikační spojení žluté a zelené třídy novou spojovací chodbou.
Objemem stavebních prací sice nevelká akce, přinese ale velké zjednodušení v denním provozu mateřské školy - po letitých komplikacích při přesunu dětí mezi pavilony resp. třídami bude konečně vyřešen přechod bez obtíží a omezení.

Stavební práce: SPIDERS s r.o., Liberec
Cena: 1 377 905,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost

Předtím:                                                     Potom:

     Zateplení mateřské školky

/březen 2015/
 
Koncem 2. čtvrtletí letošního roku dojde k zahájení prací na zateplení objektu mateřské školy, které přinese snížení energetické náročnosti objektu resp. nezanedbatelnou úsporu finančních prostředků vynakládaných na provoz.
 
V této souvislosti budou vyměněna stará a nevyhovující dřevěná okna a vstupní dveře a spolu s instalací zateplovacího systému bude nově řešena i barevná úprava fasády. O aktuálním stavu příprav a průběhu následné realizace budou občané včas informováni. 
 
Stavební práce: SPIDERS s.r.o., Liberec
Cena: 5 276 561,- Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost, Fond soudržnosti, SFŽP ČR
 
Předtím:

        

Potom:

        Rekonstrukce MK v obci Kněžmost

Místní komunikace byly slavnostně otevřeny dne 5. března 2015.
 
 
Ve čtvrtek 21.8.2014 byly zahájeny stavební práce v souvislosti s realizací investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v obci Kněžmost" druhá část, ulice Sokolská, Za Sokolovnou, Za Hřištěm a Spojovací.
 
Stavební práce: M-SILNICE a.s., Pardubice
Cena: 8.274.275,19 Kč (včetně DPH)
Financuje:
Obec Kněžmost 
Dotace ROP Střední Čechy
  
Potom: 
 
      
 
Předtím:
 
       


Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS)

/červenec 2014/
 
Na začátku července byly zahájeny práce na opravě balkónů a lodžií na budově DPS. Potřeba opravy byla vyvolána špatným stavem konstrukcí, které vlivem povětrnostních podmínek degradovaly a v důsledku toho hrozilo reálné nebezpečí škody na majetku nebo na zdraví obyvatel. Věřme, že vybraná firma ve spolupráci se specialisty z oboru stavebních konstrukcí a stavební chemie odvede dílo v té nejvyšší kvalitě.

Stavební práce:  LIPRACO s.r.o., Mnichovo Hradiště
Cena:  1.287.560,- Kč (včetně DPH)
Financuje:  Obec Kněžmost

Potom: 

         

Předtím:

         Oprava kapličky v místní části Chlumín

/červenec 2014/
 
V další části obce se v brzké době dočkají opravy místní dominanty; v Chlumíně bude v průběhu léta opraven objekt kapličky. Práce budou prováděny v rozsahu vnitřních a venkovních omítek včetně sanace narušeného zdiva a provedení odpovídajícího nátěry v přirozené barevné kombinaci bílá - žlutá. Do vstupního otvoru bude instalována mříž, která zabezpečí vnitřní prostor. Případné dovybavení mobiliářem resp. vhodnými doplňky bude řešeno dodatečně.
 
Stavební práce:  Vratislav Brdlík, Bílá Hlína
Cena:  70.745 ,- Kč (včetně DPH)
Financuje:  Obec Kněžmost
 
Předtím:                                                 Potom:
 
        


Oprava chodníku v Nádražní ulici

 /červen 2014/
 
Oprava silnice č. II/276 mezi Bakovem nad Jizerou a Kněžmostem (náměstí) se dostala do závěrečné etapy; úsek Bakov nad Jizerou - Býčina je v této chvíli již dokončen a práce pokračují dále ve směru na Kněžmost.

V souvislosti s touto investicí Středočeského kraje dojde i k opravě chodníku v Nádražní ulici v délce cca 215 metrů; se zahájením se již uvažuje v nejbližších dnech.

Stavební práce:  COLAS CZ, a.s., Praha 9 - Vysočany
Cena:  602.569 ,- Kč (včetně DPH)
Financuje:  Obec Kněžmost
 
Potom:
 
        
 
Předtím:

          
Oprava místní komunikace, Zahradní ulice

/červen 2014/
 
Stavební práce se blíží do finiše. Na nové komunikaci jsou provedeny veškeré podkladní štěrkové vrstvy, jsou osazeny obrubníky a jsou provedeny dlažby v místech vjezdů a v místech parkovacích stání; připravuje se pokládka asfaltových vrstev.
/březen 2014/
 
V polovině března byly zahájeny stavební práce související s realizací letošní významné investiční akce „Oprava místní komunikace, Zahradní ulice“. Díky příznivému počasí práce pokračují v odpovídajícím tempu. Za cenu jistého přechodného nepohodlí a omezení pro bydlící obyvatele dojde v dohledné době ke zlepšení prostředí v této lokalitě. Demontované panely z původní komunikace, byly použity na vytvoření zpevněné manipulační plochy ve sběrném místě Kněžmost.
 
Stavební práce:  COLAS CZ, a.s., Praha 9 - Vysočany
Cena:  3.293.131,- Kč (včetně DPH)
Financuje:  Obec Kněžmost
 
Potom:
 
                
 
Předtím:    
 
              
 


Nové schodiště v Solci

/březen 2014/

Díky příznivému počasí mohla Obec Kněžmost přistoupit k zahájení úpravy vstupu na hřbitov v místní části Solec. S využitím tradičního přírodního materiálu bude v místě vybudováno nové schodiště, které umožní občanům přijatelný přístup k významné nemovité kulturní památce, Soleckému kostelu.

Stavební práce: Saturn spol. s r.o, Mnichovo Hradiště
Cena: 89.540,- Kč (včetně DPH)
Financoval: Obec Kněžmost
 
Předtím:                                                           Potom:
 
           SMS infokanál
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mapy
Předpověď počasí

Předpověď pro Kněžmost
Počasí na web zdarma


NávštěvnostTento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl