Obecní úřad >> Místní poplatky

Místní poplatky

POPLATEK ZE PSŮ 
OZV č. 1/2011

Poplatek platí držitel psa - fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kněžmost. Poplatek se týká psů starších tří měsíců.

Splatnost poplatku: 1. leden až 31. březen každého roku
 
Sazba poplatku:
(1) Sazba poplatku za psa chovaného v místní části Kněžmost činí za kalendářní rok: 
a) za prvního psa chovaného v rodinném domě 250,- Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domě 300,- Kč  
c) za prvního psa chovaného bytových domech  400,- Kč 
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytových domech 600,- Kč  
e) za psa určeného k hlídání objektů 250,- Kč. 
 
(2) Sazba poplatku za psa chovaného v ostatních místních částech obce Kněžmost činí  za kalendářní rok: 
a) za prvního psa 50,- Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  100,- Kč. 
 
(3) Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí ve všech místních částech obce Kněžmost za kalendářní rok: 
a) za prvního psa  50,- Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč. 
 
POPLATEK ZA REKREAČNÍ POBYT 
OZV č. 2/2015

Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem rekreace v místech soustředěného turistického ruchu. Poplatek vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba (ubytovatel) je plátcem poplatku a za poplatek ručí. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční (ubytovací) knihu. 

Splatnost poplatku: nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí

Sazba poplatku:
(1) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10,- Kč
(2) při ubytování ve stanech a obytných přívěsech, za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 4,- Kč
 
Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají: osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu, osoby na služební cestě.
 
Poplatek za rekreační pobyt zašlete na č.ú. 482111319 / 0800 pod var.s. 1345 do zprávy pro příjemce uveďte název vašeho ubytovacího zařízení.
 
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 
OZV č. 2/2015

Poplatek se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu a v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční (ubytovací) knihu.

Splatnost poplatku: nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí

Sazba poplatku: za každé využité lůžko a (i započatý) den pobytu 4,- Kč

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Poplatek z ubytovací kapacity zašlete na č.ú. 482111319 / 0800 pod var.s. 1342 do zprávy pro příjemce uveďte název vašeho ubytovacího zařízení.


OHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Pro správný výpočet rekreačních a ubytovacích poplatků uvádějte v ubytovací knize všechny ubytované osoby (včetně dětí), datum narození, adresu bydliště, délku pobytu i účel pobytu. Označte osoby, které jsou ubytované ve stanech či přívěsech. Neslučujte výpočet poplatků, každý poplatek se vypočítává odlišným způsobem.

Příklad výpočtu:

Čtyřčlenná rodina - dva dospělí, dvě děti do 18ti let, ubytovaní na 7 dní v chatce

Poplatek za rekreační pobyt:    2 osoby x 6 nocí 10,- Kč = 120,- Kč

Poplatek z ubytovací kapacity:   4 lůžka x 7 dní x 4,- Kč = 112,- Kč

 

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

OZV č. 2/2015
 
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Platí jej fyzické a právnické osoby, které jsou povinny nejméně 3 dny předem ohlásit obecnímu úřadu předpokládanou dobu, místo a plochu užívání.
 
Splatnost poplatku: je upřesněna v OZV
 
Sazba poplatku:
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
d) za provádění výkopových prací 10,- Kč
e) za umístění stavebního zařízení 10,- Kč
f) za umístění reklamního zařízení 30,- Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
h) za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
i) za umístění skládek 10,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.200,- Kč/rok
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo 7.000,- Kč/rok
 

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO 
OZV č. 2/2015

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Splatnost poplatku: do 15 dnů ode dne skončení akce

Sazba poplatku: 10% z úhrnné částky vybraného vstupného

Místní poplatky se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 o místních poplatcích a dále zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Při správě místních poplatků postupuje správce poplatku dle zákona  č. 280/2009 Sb. daňového řádu ve znění pozdějších předpisů.
 
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
 
 
DAŇOVÁ INFORMAČNÍ SCHRÁNKA 
(DIS) podle § 69 zákona č. 280/2009 Sb.

Sdělujeme, že obecní úřad není technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky.Poplatek za komunální odpad

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Obec Kněžmost má stanoven poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Při vybírání poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2013 a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Poplatek za komunální odpad je vybírán, dle velikosti nádoby a četnosti svozu (týdenní x čtrnáctidenní) do konce března každého roku. Každý vlastník nemovitosti na území obce Kněžmost si může zvolit četnost svozu a velikost nádoby na komunální odpad dle jeho potřeb.

Splatnost poplatku: od 1. ledna do 31. března každého roku

Roční sazba poplatku:

Nádoba
Četnost svozu
Sazba poplatku při vlastnictví sběrné nádoby
Sazba poplatku při pronájmu sběrné nádoby
Pytel 60l 15 ks
 
500,00 Kč
 
Pytel 110l 8 ks
 
500,00 Kč
 
80l
1 x za 14 dnů
1 060,00 Kč
1 200,00 Kč
110/120l
1 x za 14 dnů
1 590,00 Kč
1 730,00 Kč
110/120l
kombinovaný
2 120,00 Kč
2 260,00 Kč
110/120l
1 x za 1 týden
2 650,00 Kč
2 790,00 Kč
240l
1 x za 14 dnů
3 290,00 Kč
3 540,00 Kč
240l
1 x za 1 týden
4 880,00 Kč
5 130,00 Kč
340l
1 x za 14 dnů
4 610,00 Kč
4 990,00 Kč
340l
1 x za 1 týden
6 890,00 Kč
7 270,00 Kč
1100l
1 x za 14 dnů
13 570,00 Kč
15 090,00 Kč
1100l
1 x za 1 týden
19 610,00 Kč
21 140,00 Kč

Při správě poplatku za komunální odpad postupuje správce poplatku dle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu ve znění pozdějších předpisů.

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
SMS infokanál
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Mapy
Předpověď počasí

Předpověď pro Kněžmost
Počasí na web zdarma


NávštěvnostTento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl