DSC03862

Kněžmost

Kněžmost

Geologické práce v roce 2022

rozhodnutí čj.vydáno dnevydáno kým 
MH-ŽP/16611/2022-8/66/Lac 20.12.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Rozhodnutí
1. Povolení
k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 297/11 v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny (související vodní dílo „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/11 v k.ú. Suhrovice“, zásobování rekreačního obj. č.ev. 171 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny, pitnou vodou);
2. Povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. obecných požadavků na výstavbu, která se týká umístění studny ve vzdálenosti menší než 12 m od veřejné pozemní komunikace;
3. Vydání dodatečného stavebního povolení ke stavbě vodního díla „„Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/11 v k.ú. Suhrovice“, která je umístěna pozemku parc.č. 297/11, ostatní plocha, v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny.

MH-ŽP/18393/2022-2/Lac 02.12.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku parc.č. 279/2 v k.ú. Suhrovice, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rekreačního objektu na pozemku parc.č. 279/2 v k.ú. Suhrovice; předpokládaná potřeba vody je do 272 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 25 m. 

MH-ŽP/16611/2022-4/Lac 31.10.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení dodatečného stavebního a vodoprávního řízení.
1. O vydání povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru.
2. O vydání dodatečného povolení stavby vodního díla „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/11, k.ú. Suhrovice“; studna slouží pro zásobování rekreačního objektu č.ev. 171 pitnou vodou.
3. O povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu (vyhláška č. 269/200 Sb.). 

MH-ŽP/15881/2022-3/Lac  25.10.2022  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání
1. Povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru a o vydání
2. Společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna pro domácnost – Malobratřice“, která bude umístěna na pozemku parc.č. 67/7, zahrada, v k.ú. Malobratřice. 
Umístění vrtané studny hloubky 49,0 m bude v jižní části pozemku parc.č. 67/7, ve vzdálenosti 3 m od hranice s pozemkem parc.č. 68/3, ve vzdálenosti 7 m od hranice s pozemkem parc.č. st. 26 a ve vzdálenosti 14 m od hranice s pozemkem parc.č. 67/4, vše v k.ú. Malobratřice. Odběr podzemní vody je požadován jako zdroj pitné a užitkové vody pro zásobování budoucího RD, a to po dobu 12 měsíců v roce. 
MH-ŽP/11896/2022-6/Vjp  25.10.2022  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru ze stávající vrtané studny D-1, umístěné na pozemku parc.č. 389/1 v k.ú. Srbsko, obec Kněžmost, místní část Srbsko; odběr podzemní vody pro zásobování veřejného vodovodu obce Dobšice a Rytířova Lhota pitnou vodou.
MH-ŽP/16609/2022/Lac  26.10.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby vodního díla „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/11, k.ú. Suhrovice“, která bude umístěna na pozemku parc.č. 297/11, ostatní plocha, v k.ú. Suhrovice. (Dnem doručení žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru a o vydání dodatečného povolení stavby vodního díla „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/11, k.ú. Suhrovice“ bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.) 
MH-ŽP/19745/2021-4/53/Lac  24.10.2022  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
1. Povolení k  s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 38/14 v k.ú. Koprník, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Koprník (související vodní dílo „Vrtaná studna – Koprník p.č. 38/14“, zdroj užitkové vody na pozemku p.č. 38/14 v k.ú. Koprník);
2. Dodatečné stavební povolení ke stavbě vodního díla „Vrtaná studna – Koprník p.č. 38/14“, na pozemku parc.č. 38/14, orná půda, v k.ú. Koprník; zdroj vody, zálivka zahrady;  
3. Povolení užívání dokončené stavby vodního díla „Vrtaná studna – Koprník p.č. 38/14“, které je umístěno na pozemku parc.č. 38/14, orná půda, v k.ú. Koprník, Středočeský kraj, obec Kněžmost.
MH-ŽP/6126/2022-11/Lac  19.10.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Výzva - Sdělení ve věci žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru a o vydání společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 300/9, k.ú. Suhrovice, která bude umístěna na pozemku parc.č. 300/9, trvalý travní porost, k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny byly shromážděny potřebné podklady pro vydání předmětného rozhodnutí. 
MH-ŽP/9791/2022-8/51/Lac   10.10.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
1. Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 847/40 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, místní část Kněžmost (související vodní dílo „Jírovec- Vrtaná studna“, na pozemku p.č. 847/40 v k.ú. Kněžmost);
2. Společné povolení ke stavbě vodního díla „Jírovec - Vrtaná studna“, na pozemku p.č. 847/40 v k.ú. Kněžmost; zdroj vody, zásobování rodinného domu užitkovou vodou a závlaha zahrady.
MH-ŽP/19715/2021-18/39/Lac   13.09.2022   Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Usnesení ve věci žádosti o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru a o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“
v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se vodoprávní řízení ve věci žádosti o vydání povolení zastavuje.
Poznámka: 
a)Rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, č.j. MH-ŽP/19715/2021-10/21/Lac, ze dne 26.04.2022
1. povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 265/6 a parc.č. 265/7 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, místní část Čížovka (související vodní dílo „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“)
2. společné povolení ke stavbě vodního díla „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“;
b) Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j. 071815/2022/KUSK, ze dne 03.08.2022
rozhodnutí ve věci odvolání Občanského spolku pro ochranu výšky hladiny vody studní proti rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru životního prostředí ze dne 26.04.2022, č.j. MH-ŽP/19715/2021-10/21/La)
 
MH-ŽP/10406/2022-10/48/Lac   12.09.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 279/3 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
071815/2022/KUSK   03.08.2022   Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  

Rozhodnutí ve věci odvolání Občanského spolku pro ochranu výšky hladiny vody studní proti rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru životního prostředí ze dne 26.04.2022, č.j. MH-ŽP/19715/2021-10/21/La, kterým byl žadateli PJ, zastoupeném PB, schválen stavební záměr k provedení stavby vodního díla – vrtaná studna, umístěná na pozemku p.č. 265/6 a 265/7 v k.ú. Malobratřice, stanoveny podmínky pro provedení vodního díla a povolen odběr podzemní vody z výše uvedené vrtané studny.
Poznámka: Rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, č.j. MH-ŽP/19715/2021-10/21/Lac, ze dne 26.04.2022:
1) povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 265/6 a parc.č. 265/7 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, místní část Čížovka (související vodní dílo „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“) a
2) společné povolení ke stavbě vodního díla „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“

MH-ŽP/10406/2022-2/Lac   15.07.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 279/3 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rekreačního objektu (zásobování pitnou a užitkovou vodou) na pozemku parc.č. 279/3 v k.ú. Suhrovice jako náhrada za kvalitativně nevyhovující stávající kopanou studnu, předpokládaná potřeba vody je cca 181 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 25 m.  
MH-ŽP/9791/2022-3/Lac  30.06.2022MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání 
1) povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru,
2) společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Jírovec - vrtaná studna“ které bude umístěno na pozemku parc.č. 847/40 v k.ú. Kněžmost. Studna bude sloužit pro zásobování rodinného domu užitkovou vodou a závlahu zahrady.
MH-ŽP/2502/2022-5/30/Lac 20.06.2022  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
1) Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 352/11 v k.ú. Úhelnice, obec Kněžmost, místní část Úhelnice (související vodní dílo „Vrtaná studna pro zálivku zahrady - Úhelnice“, na pozemku p.č. 352/11 v k.ú. Úhelnice);
2) Společné povolení ke stavbě vodního díla „Vrtaná studna pro zálivku zahrady - Úhelnice“, na pozemku p.č. 352/11 v k.ú. Úhelnice; zdroj vody pro zálivku zahrady. 
MH-ŽP/1463/2022-6/28/Lac  01.06.2022MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací spojených se zásahem do pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje na pozemku parc.č. 249/27 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody).  
MH-ŽP/6126/2022-5/Lac   09.06.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání
1) povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru,
2) společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna na pozemku p.č. 300/9, k.ú. Suhrovice“. Odběr podzemní vody je požadován jako zdroj pitné a užitkové vody pro zásobování stávající rekreační chaty.
 05.05.2022 Rostislav Stejskal (IČO 869 28 058)
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu v obci Kněžmost, k.ú. Suhrovice, na pozemku p.č. 297/3. Předpokládaná hloubka vrtu cca 50 m. Předpokládaný termín provádění 16.5.2022. Rozhodnutí – udělení souhlasu k provedení geologických průzkumných prací vydáno dne 30.03.2022, č.j. MH-ŽP/17238/2021-9/17/Lac. 
MH-ŽP/17238/2021-9/17/Lac 30.03.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/19715/2021-10/21/Lac   26.04.2022   MěÚ Mnichov Hradiště, odbor životního prostředí  
1) Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 265/6 a parc.č. 265/7 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, místní část Čížovka (související vodní dílo „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“), 
2) společné povolení ke stavbě vodního díla „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“; zásobování pitnou a užitkovou vodou.
MH-ŽP/1917/2022-7/21/Lac   12.04.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 300/6 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody).
MH-ŽP/2502/2022-3/Lac   13.04.2022     MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí 
Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání
1) povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru,
2) společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna pro zálivku zahrady – Úhelnice“, která bude umístěna na pozemku parc. č. 352/11 v k.ú. Úhelnice (odběr podzemní vody je požadován jako zdroj užitkové vody pro zálivku zahrady). 
MH-ŽP/974/2022-9/20/Lac   07.04.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/975/2022-9/19/Lac   07.04.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 300/17 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/19745/2021-5/Lac   14.02.2022  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
Oznámení o zahájení dodatečného stavebního povolení stavby vodního díla – vrtané studny: „Vrtaná studna – Koprník p.č. 38/14“, která je umístěna na pozemku parc.č. 38/14 v k.ú. Koprník. 
MH-ŽP/17238/2021-9/17/Lac   30.03.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/19715/2021-4/Lac   02.03.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání
1) povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru,
2) společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“. Studna bude sloužit jako zdroj vody pro rekreační objekt.
 
MH-ŽP/1463/2022-2/Lac   03.03.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 249/27 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rodinného domu se zahradou na pozemku parc.č. 249/27 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny, předpokládaná potřeba vody je do 220 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 25 - 30 m.  
MH-ŽP/1465/2022-2/Lac 03.03.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 249/29 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rodinného domu se zahradou na pozemku parc.č. 249/19 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny, předpokládaná potřeba vody je do 220 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 35 m.  
MH-ŽP/1917/2022-3/Lac  24.02.2022MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 300/6 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby 2 až 3 rekreačních chat na pozemku parc.č. 300/6 v k.ú. Suhrovice, předpokládaná potřeba vody je cca 0,01 l/s, předpokládaná hloubka vrtu je max. 60 m. 

MH-ŽP/974/2022-4/Lac  24.02.2022  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rodinného domu na pozemku parc.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice, předpokládaná potřeba vody je do 70 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 40-45 m.

MH-ŽP/975/2022-4/Lac  24.02.2022MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 300/17 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rekreačního objektu na pozemku parc.č. 300/17 v k.ú. Suhrovice, předpokládaná potřeba vody je do 70 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 40 m. 

MH-ŽP/17238/2021-5/Lac 23.02.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rekreačního objektu na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice, předpokládaná potřeba vody je do 300 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 50 m. 

 24.01.2022 Ing. Miloš Grieszl /IČO 413 48 435/  
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na pozemku p.č. 249/27 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Předpokládaná hloubka vrtu cca 25 - 30 m. (Po realizaci průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost/nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník o umístění stavby studny; předpokládaná potřeba vody do 0,6 m3/den, 18 m3/měs., 220 m3/rok. V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.)
  24.01.2022  Ing. Miloš Grieszl /IČO 413 48 435/
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na pozemku p.č. 249/19 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Předpokládaná hloubka vrtu cca 35 m. (Po realizaci průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost/nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník o umístění stavby studny; předpokládaná potřeba vody do 0,6 m3/den, 18 m3/měs., 220 m3/rok. V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.)
 24.01.2022  Ing. Miloš Grieszl /IČO 413 48 435/  
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na pozemku p.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Předpokládaná hloubka vrtu cca 40 - 45 m. (Po realizaci průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost/nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník o umístění stavby studny; předpokládaná potřeba vody do 0,2 m3/den, 6 m3/měs., 70 m3/rok. V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.)  
 24.01.2022  Ing. Miloš Grieszl /IČO 413 48 435/  
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na pozemku p.č. 300/17 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Předpokládaná hloubka vrtu cca 40 m. (Po realizaci průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost/nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník o umístění stavby studny; předpokládaná potřeba vody do 0,2 m3/den, 6 m3/měs., 70 m3/rok. V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.  
 18.01.2022 Rostislav Stejskal /IČO 869 28 058/ 
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod v obci Kněžmost, k.ú. Solec, na pozemku p.č. 16/1. Předpokládaná hloubka vrtu cca 25 m. Předpokládaný termín provádění 20.1.2022 – 22.1.2022 (případná změna termínu v případě nepříznivého počasí možná). 


Vytvořeno 25.1.2022 8:15:33 - aktualizováno 25.1.2022 8:24:28 | přečteno 283x | stanislava.drdolova
 
load