DSC04061

Kněžmost

Kněžmost

Geologické práce v roce 2023

rozhodnutí čj.vydáno dnevydáno kým 
MH-ŽP/2250/2023-15/42/Lac  09.08.2023 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí 
Usnesení o zastavení vodoprávního řízení ve věci žádosti o povolení vodoprávního úřadu k provedení geologických průzkumných prací spojených se zásahem do pozemku parc.č. 351/12 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny, v ochranných pásmech vodních zdrojů.  
MH-ŽP/19109/2022-4/Lac   27.03.2023 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí   
Protokol o provedení vodoprávního dozoru; Prošetření provedení utěsnění vrtu u vodního díla – studny „Vrtaná studna pro RD – Malobratřice“, umístěného na pozemku parc.č. 68/4 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, místní část Malobratřice zjišťující vzájemné hydraulické oddělení těch zvodnělých kolektorů, na které jsou vázány rozdílné útvary podzemních vod.  
MH-ŽP/4677/2023-10/Lac   22.06.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Vyrozumění o podaném odvolání k rozhodnutí č.j. MH-ŽP/4677-8/31/Lac ze dne 08.06.2023, kterým byla povolena stavba vodního díla „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 300/11, k.ú. Suhrovice“ na pozemku parc.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice. 

MH-ŽP/4677/2023-8/31/Lac   08.06.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Rozhodnutí
1. Povolení
k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny (související vodní dílo „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 300/11, k.ú. Suhrovice“; zdroj pitné a užitkové vody pro rekreační objekt a zahradu; maximální povolený odběr 1,0 l/s; maximální měsíční odběr 6,0 m3/měs; maximální roční odběr 70,0 m3/rok; hloubka povolované studny 39 m);
2. Společné povolení ke stavbě vodního díla „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 300/11, k.ú. Suhrovice“, které bude umístěno pozemku parc.č. 300/11, trvalý travní porost, v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny.
MH-ŽP/4561/2023-8/30/Lac   01.06.2023   Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Rozhodnutí o povolení provedení geologických průzkumných prací spojených se zásahem do pozemků v ochranných pásmech vodních zdrojů na pozemcích parc.č. 265/7 a parc.č. 265/3, obě v kú. Malobratřice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Čížovka, jejichž cílem je následné využití průzkumných děl na stavby k jímání podzemní vody v tomto rozsahu: 2 průzkumné hydrogeologické vrty hloubky 55 až maximálně 85 m. 

MH-ŽP/2250/2023-11/Lac   30.05.2023   Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Výzva k odstranění nedostatků žádosti a usnesení o určení lhůty k provedení úkonu a o přerušení řízení k žádosti o souhlas k provedení geologických průzkumných prací spojených se zásahem do pozemku parc.č. 351/12 v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny.
(Poznámka: Žádost o souhlas vodoprávního úřadu k provedení geologických průzkumných prací byla podána dne 09.02.2023.) 

  24.04.2023   STUDNY S&K, s.r.o., IČ: 059 82 669, Palackého 975, 588 13 Polná  

Ohlášení o provedení vrtu v obci Kněžmost, katastrální území Kněžmost, na pozemku parcelní číslo  847/40 (pan Jirovec Petr, K Cihelně 388, 294 02 Kněžmost) bude proveden vrt za účelem zjištění vrtané studny. Je vydané rozhodnutí společné povolení č.j. MH-ŽP/9791/2022-8/51-Lac, ze dne 10.10.2022. (Poznámka: Dle uvedeného rozhodnutí. Předpokládaná hloubka povolované studny: 30 m. Průměrný povolený odběr: 0,01 l/s. Maximální povolený odběr: 0,30 l/s, 80,00 m3/měs., 280,00 m3/rok, Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12.) 

MH-ŽP/19994/2022-5/Vjp   17.05.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Rozhodnutí - Změna povolení k nakládání s vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny ze stávající šachtové studny, čerpací jímky a dilatační spáry na pozemcích parc.č. st. 243 a parc.č. 325/2 v k.ú. Kněžmost a jejich následné vypouštění prostřednictvím areálové dešťové kanalizace do povrchových vod – vodního toku Kněžmostky, v ř. km 7,30, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Koprník, které spočívá v prodloužení platnosti povolení na dalších 10 let. V souladu s § 9 odst.1 vodního zákona platnost povolení omezuje do 31.05.2033. Veškeré podmínky rozhodnutí ze dne 23.01.2013, pod č.j. VŽP/11585/2013-3/7/Mar zůstávají nadále v platnosti. 

MH-ŽP/1492/2023-2/19/Lac   17.04.2023   Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Usnesení ve věci odstranění stavby vodního díla „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/4, k.ú. Suhrovice“, která je umístěna na pozemku parc.č. 297/4, trvalý travní porost, v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny … dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 129 odst. 3 stavebního zákona se správní řízení zastavuje dnem oznámení tohoto usnesení.
(Poznámka: Stavba vodního díla byla dodatečně povolena rozhodnutím MěÚ Mnichovo Hradiště, odboru ŽP, ze dne 13.03.2023 pod č.j. MH-ŽP/1499/2023-8/15/Lac; nabylo právní moci dne 04.04.2023.) 
035070/2023/KUSK   28.03.2023   Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  

Rozhodnutí ve věci odvolání Občanského spolku pro ochranu výšky hladiny vody studní, do rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru životního prostředí, č.j. MH-ŽP/18393/2022-11/5/La ze dne 26.01.2023, kterým bylo žadatelům panu MR a paní OV, v zastoupení společností HYDROGEO Soukup s.r.o. vydán dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona souhlas k provedení geologických průzkumných prací jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody na pozemku p.č. 279/2 v k.ú. Suhrovice, …
… odvolání Občanského spolku pro ochranu výšky hladiny vody studní dle § 90 odst. 5 správního řádu se zamítá a napadené rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru životního prostředí č.j. MH-ŽP/18393/2022-11/5/La ze dne 26.01.2023 se potvrzuje.
(Poznámka: Rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, č.j. MH-ŽP/18393/2022-11/5/Lac, ze dne 26.01.2032 … souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 279/2 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody v tomto rozsahu:průzkumný hydrogeologický vrt hloubky cca 25 m.) 

MH-ŽP/4677/2023-3/Lac   28.03.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení
1. O vydání povolení k nakládání s vodami– k jejich odběru.
2. O vydání společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 300/11, v k.ú. Suhrovice“, obec Kněžmost, místní část Drhleny.
Odběr podzemní vody je požadován jako zdroj pitné a užitkové vody pro stávající rekreační objekt a zahradu, a to po dobu 12 měsíců v roce, v množství 0,01 l/s, max. 1,0 l/s, max. 6 m3/měs., max. 70 m3/rok, a to po dobu životnosti vodního díla. 

MH-ŽP/4561/2023-3/Lac   24.03.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody na pozemcích parc.č. 265/7 v k.ú. Malobratřice a parc.č. 265/3 v k.ú. Malobratřice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Čížovka. Geologické práce spojené se zásahem do pozemku jsou/budou prováděny v ochranných pásmech vodních zdrojů. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumných děl na stavbu dvou vrtaných studní určených k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rekreačních objektů na pozemcích parc. č. 265/3 (304,0 m n.m.) a parc.č. 265/7 (308,7 m n.m.), obě v k.ú. Malobratřice, a zavlažování jejich zahrad. Požadovaná potřeba vody je 1,5 m3/den. Předpokládaná hloubka vrtů je 55 až maximálně 85 m. 

MH-ŽP/1499/2023-8/15/Lac   13.03.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Rozhodnutí
1. Povolení
k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 297/4 v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny (související vodní dílo „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/4, k.ú. Suhrovice“, individuální zásobování rekreačního objektu č.ev. 84 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny, pitnou vodou);
2. Povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, která se týká umístění studny ve vzdálenosti menší než 12 m od žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky;
3. Vydání dodatečného stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/4, k.ú. Suhrovice“, která je umístěna pozemku parc.č. 297/4, trvalý travní porost, v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny;
4. Povolení k užívání dokončené stavby vodního díla „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/4, k.ú. Suhrovice“, která je umístěna pozemku parc.č. 297/4, trvalý travní porost, v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny.

MH-ŽP/18395/2022-10/12/Lac   02.03.2023   Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Usnesení ve věci souhlasu vodoprávního úřadu v souladu s § 14 vodního zákona, na pozemku parc.č. 236/8 v k.ú. Suhrovice … v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se ve věci souhlasu zastavuje.
(Poznámka:
A. ] Dne 18.11.2022 podali p. JŠ a pí. DŠ … žádost o souhlas vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením §14 vodního zákona, na pozemku parc.č. 236/8 v k.ú. Suhrovice; uvedeným dne bylo zahájeno;
B.] Vzhledem k tomu, že dne 01.03.2023 podali p. JŠ a pí. DŠ … prohlášení, ve kterém žádají o zpětvzetí žádosti o vydání souhlasu vodoprávního úřadu v souladu s § 14 vodního zákona na pozemku parc.č. 236/8 v k.ú. Suhrovice … rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.)

MH-ŽP/19994/2022-2/Vjp  08.03.2023 Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o prodloužení povolení k nakládaní s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“) – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny ze stávající šachtové studny, čerpací jímky a dilatační spáry na pozemku parc.č. st. 243 a parc.č. 325/2 v k.ú. Kněžmost, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Koprník …, které bylo povoleno Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a životního prostředí rozhodnutím ze dne 23.01.2013 pod č.j. VŽP/11585/2012-3/7/Mar a nabylo právní moci dne 16.02.2013.
(Poznámka: Údaje o povoleném množství odběru: Průměrný povolený odběr 0,14 l/s; Max. povolený odběr 0,35 l/s; Max. měsíční povolený odběr 0,36 tis. m3/měs; Roční povolený odběr 4,32 tis. m3/rok.) 

MH-ŽP/15881/2022-12/7/Lac   15.02.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Rozhodnutí
1. Povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 67/7 v k.ú. Malobratřice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Malobratřice
2. Společné povolení ke stavbě vodního díla „Vrtaná studna pro domácnost – Malobratřice“, které bude umístěno na pozemku parc.č. 67/7, zahrada, v k.ú. Malobratřice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Malobratřice.
Záměrem žadatele je odběr podzemní vody, umístění a stavba vodního díla - vrtané studny na pozemku parc.č. 67/7 v k.ú. Malobratřice, hloubky 49,0 m. Odběr podzemní vody - zdroj vody pro budoucí RD - po dobu 12 měsíců v roce, v množství: prům. 0,004 l/s, resp. max. 0,2 l/s, tj. 11,7 m3/měs a max. 140 m3/rok. Vrtaná studna bude umístěna v jižní části pozemku parc.č. 67/7, ve vzdálenosti 3 m od hranice s pozemkem parc.č. 68/3, ve vzdálenosti 7 m od hranice s pozemkem parc.č. st. 26 a ve vzdálenosti 14 m od hranice s pozemkem parc.č. 67/4, vše v k.ú. Malobratřice.
MH-ŽP/1499/2023-6/Lac   31.01.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení
1. O vydání povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru.
2. O vydání dodatečného povolení stavby vodního díla „Stávající vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/4, k.ú. Suhrovice“; studna slouží pro zásobování rekreačního objektu č.ev. 84 pitnou vodou.
3. O povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb.). 

MH-ŽP/18383/2022-11/5/Lac   26.01.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Rozhodnutí … Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 279/2 v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny (jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody v tomto rozsahu … průzkumný hydrogeologický vrt hloubky cca 25 m). 

MH-ŽP/18395/2022-4/Lac 23.01.2023 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu k provedení geologických průzkumných prací spojených se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody na pozemku parc.č. 236/8 v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby zálivky zahrady. Předpokládaná potřeba vody je do 32 m3/rok. Předpokládaná hloubka vrtu je 50 m. 

MH-ŽP/19547/2022-5/Lac 13.01.2023 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí 
Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání
1. Povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru a o vydání
2. Společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/3, k.ú. Suhrovice“, která bude umístěna na pozemku parc.č. 297/3, trvalý travní porost, v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je odběr podzemní vody, umístění a stavba vodního díla - vrtané studny na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice, hloubky 49,0 m. Odběr podzemní vody je požadován jako zdroj pitné a užitkové vody pro zásobování stávající rekreační chaty, a to po dobu 12 měsíců v roce v množství: prům. 0,005 l/s, resp. max. 0,3 l/s, tj. 12 m3/měs a max. 144 m3/rok. Vrtaná studna bude umístěna při severovýchodní hranici pozemku parc.č. 297/3, ve vzdálenosti 3,19 m od hranice pozemku parc.č. 297/2 a 4,53 m od hranice s pozemkem parc.č. st. 128, vše v k.ú. Suhrovice.

Vytvořeno 18.1.2023 9:56:43 - aktualizováno 18.1.2023 9:59:37 | přečteno 104x | stanislava.drdolova
 
load