škola

Kněžmost

Kněžmost

Věková struktura a demografie

Obyvatelé

Věková struktura obyvatel na území obce Kněžmost k 1. lednu 2023 činí 2 098 obyvatel.

Část obce Dospělí Děti Celkem
Muži Ženy Muži Ženy
Býčina 17 17 4 5 43
Čížovka 8 5 4 1 18
Drhleny 23 19 1 6 49
Chlumín 19 24 2 2 47
Kněžmost 493 511 151 123 1278
Koprník 38 36 5 10 89
Lítkovice 22 25 4 3 54
Malobratřice 47 46 7 11 111
Násedlnice 33 32 3 9 77
Solec 18 14 6 3 41
Soleček 24 24 7 10 65
Srbsko 12 16 2 4 34
Suhrovice 37 42 10 7 96
Úhelnice 43 39 12 11 105
Žantov 24 28 5 4 61
Celkem 858 878 223 209 2168


Obec Kněžmost nechala v roce 2016 v souvislosti s plánovanou výstavbou přístavby základní školy vypracovat demografickou studii. Do této studie byla zahrnuta nejen obec Kněžmost ale i její spádové obce Branžež, Boseň a Obruby. Níže uvádíme několik zajímavých bodů:

Věková struktura obyvatel

K 31. 12. 2015 žilo ve spádovém území celkem 2 965 obyvatel, z toho 2 028 v Kněžmostě. Podle šetření Sčítání lidu domů a bytů (SLDB) 2011 žilo ve spádovém území o 1 % obyvatel méně, ovšem jde o obyvatele s hlášeným trvalým bydlištěm.

Mezi lety 2001 – 2015 počet obyvatel spádového území narostl o 682 osob (nárůst o 30 %). Největší nárůst byl zaznamenán v Kněžmostě. To je ve srovnání s obcemi v okolí Mladé Boleslavi nadprůměrný růst. Nárůst je patrný víceméně v průběhu celého sledovaného období. Absolutně i relativně se nejvíce zvýšil počet obyvatel v Kněžmostě (o 508 osob). Naopak počet obyvatel v Branžeži narostl minimálně. Migrace probíhá od roku 2004, a to víceméně rovnoměrně. Obdobné tempo migrace lze očekávat i do budoucna. V roce 2030 by tak celé spádové území mělo mít cca 3,3 – 3,8 tis. obyvatel.

Věková struktura spádového území je obdobná v celém Středočeském kraji.

Stejně jako v celé ČR, i v Kněžmostě a okolních obcích poroste počet seniorů. Ve věkové skupině 80letých a starších lze očekávat, že v roce 2030 by zde mělo žít zhruba 150 - 200 osob, což je téměř dvojnásobek stávajícího počtu.

Pohlaví a věk obyvatel

Počet mužů a žen mezi obyvateli spádového území je vyrovnaný. Muži zde tvoří 50,3 % obyvatel, což je poněkud více než v celém Středočeském kraji. Věková struktura ve spádovém území je v porovnání se Středočeským krajem mírně mladší. Rozdíly jsou ovšem minimální.

Populace spádového území je oproti celé ČR i Středočeskému kraji mírně mladší. Na 100 dětí do 15 let připadá ve spádovém území 90 seniorů starších 65 let. Situace se ovšem liší v jednotlivých obcích. Zatímco v Kněžmostě a Bosni žije více dětí než seniorů, v Obrubách a Branžeži je tomu naopak. V Branžeži žije téměř dvojnásobek seniorů než dětí.

Plodnost

Na 1 matku žijící ve spádovém území připadá v průměru 1,8 narozených dětí (průměr za poslední 3 roky), což je více než v okrese, kraji i v celé ČR. Plodnost se bude v budoucnu odvíjet od intenzity migrace. Ta bude podle získaných podkladů obdobná jako dosud. Nejvíce dětí se rodí ženám v rozmezí 25 - 29 let, a dále mezi 30 - 34 lety. Do budoucna předpokládáme, že se bude věk matek při narození dítěte mírně zvyšovat, ovšem výrazně pomaleji, než tomu bylo na přelomu 20. a 21. století.

Děti a školská zařízení

V rámci celého spádového území působí 3 mateřské školy (MŠ) zřizované obcemi (Kněžmost, Boseň a Obruby). V roce 2016/17 navštěvovalo MŠ celkově 133 žáků a 15 zájemců se splněnými kritérii bylo z kapacitních důvodů odmítnuto. Ve spádovém území má přitom trvalé bydliště hlášené „pouze“ 120 dětí ve věku 3 - 5 let. Větší počet zájemců o MŠ si vysvětlujeme zájmem o MŠ z obcí mimo spádové území (Obrubce, Přepeře a Dobšín) a částečně také charakterem MŠ v Bosni (waldorfská pedagogika).

Počet dětí ve věku 3 – 5 let se i v budoucnu bude pohybovat okolo 120. Poptávka po MŠ tak bude obdobná jako doposud.

Ve spádovém území působí v současnosti 1 základní škola (ZŠ) v Kněžmostě. V ZŠ Kněžmost je vyučován první i druhý stupeň. Počet žáků v letech 2012 - 2016 narostl o 50 %.

V celém spádovém území bude dorůstat do první třídy cca 40 šestiletých dětí. Pokud by místní ZŠ navštěvovalo 85 % z nich, bude potřeba otevírat 2 první třídy v součtu pro cca 35 žáků. Tato situace je mezní a bude záviset rok od roku na tom, kolik dětí k zápisu skutečně přijde. Svou roli budou hrát rodinné aspekty a odklady školní docházky. Pro uspokojení všech zájemců bude s největší pravděpodobností potřeba otevírat až 2 první třídy, celkem tedy až 10 tříd na prvním stupni.

Na druhém stupni bude situace obdobná. Bude záležet na tom, kolik místních dětí bude navštěvovat ZŠ v Kněžmostě a kolik jich odejde na víceletá gymnázia či jiné ZŠ. Ročně zde bude mít hlášené trvalé bydliště cca 35 - 40 jedenáctiletých dětí.

Senioři

Stejně jako v celé ČR, i ve spádovém území počet seniorů poroste. Vzhledem k celkové věkové struktuře obyvatel spádového území ale tento nárůst bude menší. U osob starších 65 let lze očekávat nárůst o cca 150 obyvatel. Největší nárůst počtu seniorů lze očekávat v Kněžmostě. Velký nárůst lze očekávat především ve věkové skupině 80letých a starších. V roce 2030 by zde mělo žít zhruba 150 - 200 seniorů starších 80 let. Nárůst počtu seniorů bude mít významný vliv na požadavky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a bezbariérovosti. Výrazně poroste poptávka po terénních i pobytových sociálních službách, poptávka po zdravotních službách a budou se zvyšovat požadavky kladené na bezbariérovost veřejných prostranství.

Vytvořeno 9.8.2018 9:37:41 - aktualizováno 8.1.2021 22:04:56 | přečteno 1469x | stanislava.drdolova
 
load