DSC 1166

Kněžmost

Kněžmost

Informace poskytované podle zákona

Obec Kněžmost jako povinný subjekt dle § 2 odst. l) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinna zveřejňovat ve smyslu § 5 citovaného zákona tyto informace:
I.
Důvod a způsob založení
Obec Kněžmost je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, popřípadě výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména Ústavou České republiky – Hlava sedmá, čl. 99 – 105 a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizačním řádem obce apod.
 
II.
Podmínky a principy činnosti
Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými hospodaří za podmínek stanovených zvláštními zákony (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Obec je povinna při své činnosti dbát na ochranu veřejného zájmu vyjádřeného v zákonech a jiných právních předpisech. Obec zabezpečuje činnost jak v samostatné působnosti, tak v přenesené působnosti (přenesený výkon státní správy).
 
1) Samostatná působnost obce
Obec jako nezávislý právní subjekt spravuje své záležitosti samostatně v zájmu obce a občanů obce (samostatná působnost – § 35– 60 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydávanými na základě zákona. Typickými činnostmi patřícími do oblasti samostatné působnosti obce je např. hospodaření s majetkem obce, správa obecních nemovitostí včetně školy a školských zařízení, schvalování územního plánu, zřizování právnických osob a organizačních složek obce, spolupráce mezi obcemi, právo být členy svazku obcí, zabezpečování sociálních služeb, péče o rozvoj kultury, sport a další.
 
2) Přenesená působnost obce
Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
 
a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními přepisy
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a zákonem stanovených podmínek
c) opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.
 
Typickými činnostmi patřícími do oblasti přenesené působnosti patří např. evidence obyvatel, činnost stavebního úřadu, správa na úseků odpadů, vybírání správních a místních poplatků, ukládání pokut za přestupky a jiné správní delikty, atd.
 
III.
Organizační struktura obce a jeho orgánů
ikona souboruOrganizační struktura obce Kněžmost, obrázek se otevře v novém okně
Zastupitelstvo obce:
Zastupitelstvo obce má 15 členů, kteří byli zvoleni oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva v komunálních volbách (volební období je čtyřleté). Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce v souladu se zákonem o obcích. Pravomoci zastupitelstva jsou uvedeny v §§ 84–85 zákona o obcích.

Rada obce:
Rada obce má 5 členů, je volena zastupitelstvem ob­ce. Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Pravomoci rady jsou uvedeny v § 102 zákona o obcích.

Starosta: Ing. Karel Hlávka (uvolněný funkcionář) 
Je zvolen zastupitelstvem obce z řad jeho členů, zastupuje obec navenek a stojí v čele Obecního úřadu Kněžmost. Jeho práva a povinnosti jsou uvedeny v § 103 odst. 3) zákona o obcích.

Místostarosta: Ing. Adam Pospíšil (neuvolněný funkcionář) 
Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní další úkoly stanovené zastupitelstvem. Spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce.

Organizační složky obce:
Kulturně vzdělávací centrum a knihovna Kněžmost, vedoucí: Ivana Cenefelsová
Technická četa obce Kněžmost, vedou­cí: Libor Nový
 
Příspěvková organizace obce:
Základní škola a mateřská škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav, ředitelka: Mgr. Michaela Řeháková Černá

Společnost s. r. o.:
Dopravní podnik Kněžmost, s. r. o., jednatel: Ing. Adam Pospíšil
 
IV.
Organizační struktura Obecního úřadu Kněžmost
ikona souboruStruktura obecního úřadu, obrázek se otevře v novém okně 

 V.

Místo podání žádosti
Místem, kde lze podat orgánům obce písemné návrhy, písemné i ústní žádosti o zpřístupnění informací, návrhy na zahájení správního řízení, petice, podněty či jiná dožádání, je podatelna obecního úřadu, případně tak možno učinit u jednotlivých pracovníků úřadu. Podání lze učinit i elektronicky na:
 
VI.
Lhůta a způsob podání žádosti
Postup při vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnosti zaměstnanců obecního úřadu s tím spojené a dále hrazení nákladů (sazebník úhrad) spojených s vyhledáním informací a s následným předáním žadateli stanoví pokyn starosty obce č. l/2011.
 
VII.
Opravné prostředky
Proti rozhodnutí vydanému obecním úřadem je možno podat odvolání. Odvolání se podává písemně poštou nebo na podatelně úřadu a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení (ve smyslu poučení uvedeného v rozhodnutí). Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecního úřadu je jeho nejblíže nadřízený orgán, kterým je zpravidla Krajský úřad, pokud ze zvláštní právní úpravy nevyplývá, že odvolacím orgánem je specializovaný orgán státní správy. 
Dle platné právní úpravy je v každém vydávaném rozhodnutí uvedeno poučení o odvolání, ve kterém je uvedeno, který nadřízený orgán bude o odvolání rozhodovat. Upozorňujeme, že i když se odvoláním bude zabývat orgán nadřízený obci, odvolání se podává prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento postup má své opodstatnění v tom, že úřad musí spolu s přijatým odvoláním proti rozhodnutí zaslat odvolacímu orgánu i veškeré podklady, na základě kterých rozhodnutí vydal.

VIII.
Formuláře
Formulář k podání žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat přímo na podatelně obecního úřadu nebo na webových stránkách obce www.knezmost.cz.

IX.
Přehled nejdůležitějších předpisů
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt (obec a obecní úřad) jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů k povinnému subjektu, je k dispozici na: portal.gov.cz.

X.
Způsob zveřejňování informací
Informace pro občany jsou zveřejňovány:
· na úřední desce obecního úřadu (i elektronicky)
· na vývěskách v budově obecního úřadu
· na vývěskách rozmístěných v místních částech obce
· v obecním rozhlase
· v denním tisku a sdělovacích prostředcích
· případně jiným způsobem (letáky, bulletin, apod.)
· v obecním čtvrtletníku „Zpravodaj obce Kněžmost“
· v informačním zpravodaji „Novinky z Kněžmostska“
XI.
Výroční zpráva
Výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 zákona) zpracovává za povinný subjekt tajemnice v zákonné lhůtě.
 
XII.
Adresa elektronické podatelny
Adresa elektronické podatelny Obecního úřadu Kněžmost: obec@knezmost.cz.
 
XIII.
Závěrečné ustanovení
V případě, že nastanou další skutečnosti vyplývající ze zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (např. usnesením nadřízeného orgánu o výši úhrad dle § 16 a odst. 7), budou zákonným způsobem zveřejněny.
 
Přílohy:
 
Pokyn starosty č. 1/2011 o poskytování informací ke stažení ikona souboruzde
(Pdf; velikost 90 kB) 
 
Sazebník úhrad ke stažení ikona souboruzde
(Pdf; velikost 30 kB) 
 
 Vzor žádosti ke stažení ikona souboruzde
(doc; velikost 29 kB) 
 


 

Vytvořeno 2.10.2011 23:00:42 | přečteno 1570x | stanislava.drdolova
 
load