¨°ßovka 02 mailsize

Kněžmost

Kněžmost

Působnost a legislativa

Stavební úřad v Kněžmostě zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebně správní činnosti na území obcí Kněžmost, Boseň a Branžež, jejíž rozsah je dán stavebním zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o tato katastrální území a obce:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: OBEC:
1. Boseň1. Boseň
2.Branžež2. Branžež
3.Kněžmost3. Býčina
4.Koprník4. Čížovka
5.Lítkovice u Kněžmostu5. Drhleny
6.Malobratřice6. Chlumín
7.Mužský7. Kněžmost
8.Násedlnice8. Koprník 
9.Solec9. Lítkovice
10. Srbsko10. Malobratřice
11. Suhrovice11. Mužský
12. Úhelnice12. Násedlnice 
  13. Nová Ves
  14. Solec
  15. Soleček
  16. Srbsko 
  17. Suhrovice
  18. Úhelnice
  19. Zakopaná
  20. Zápudov 
  21. Zásadka
  22. Žantov

Stavební úřad rozhoduje podle:

stavebního zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů včetně navazujících vyhlášek
 • vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • správního řádu 500/2004 Sb.

Stavební úřad v rámci přenesené působnosti řeší:

Umísťování staveb, využívání území a ochranu dotčených zájmů v území, rozhodnutím o:
 • umístění stavby
 • změně využití území
 • změně stavby a změně vlivu stavby na využití území
 • dělení a scelování pozemků
 • ochranném pásmu
 • územní souhlas
 • Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací,
 • Ohlášení staveb
 • Stavební povolení
 • Terénní úpravy, práce a zařízení ( informační, reklamní a propagační )
 • Kolaudace staveb (stavby povolené do konce roku 2006 se kolaudují dle zákona 50/76 Sb.)
 • Kolaudační souhlas
 • Změny užívání staveb, zkušební provoz,
 • Stavební dozor
 • Přestupky občanů a delikty právnických a fyzických osob proti stavebnímu řádu

Správní poplatky jsou vyměřovány podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí stavebního úřadu mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na stavebním úřadu, kde Vám budou k žádostem podány podrobnější informace.
Nebo je možné formuláře stáhnout zde.

Vytvořeno 28.2.2011 14:51:08 | přečteno 1761x | ernest
 
load