27.03.2020 - Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví přijatého dne 26. 3. 2020 platí s účinností od 27. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 následující opatření:

Ministerstvo zdravotnictví 

- Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví přijatého dne 26. 3. 2020 platí s účinností od 27. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 následující opatření: 

· Dochází k rozšíření výjimek! 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu_18826_4135_1.html 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

- MPSV omezí kvůli onemocnění COVID-19 papírování v souvislosti s přídavky na dítě, příspěvkem na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči. MPSV navrhuje zjednodušené správní řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Zákon musí schválit poslanecká sněmovna, senát a podepsat prezident. Více na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-omezi-kvuli-covid-19-papirovani

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Svaz měst a obcí (právní poradna)

V nejbližší době uplynou tři měsíce od konání posledního zasedání zastupitelstva, co máme dělat? 

Uplynutí doby tří měsíců nemá žádný právní následek, následek může nastat až teprve tehdy, uplyne-li 6 měsíců mezi jednotlivými zasedáními - Ministerstvo vnitra by pak v souladu se zákonem o obcích mělo zastupitelstvo obce rozpustit. Máme však za to, že pokud by krizová opatření a nouzový stav trvaly delší dobu, lze očekávat, že na to příslušné orgány zareagují tak, aby i v případě nekonání zasedání zastupitelstva po delší dobu nenastal takovýto následek.

Zároveň je možné zasedání zastupitelstva obce aktuálně konat, pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám, prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, tj. zejména prostřednictvím videokonference či telefonní konference. Z takového zasedání by měl být minimálně pořízen audiozáznam, který bude zpřístupněn občanům.

Obec pronajímá prostory místním provozovnám a restauraci. S ohledem na to, že podle usnesení vlády musí zůstat zavřené, by nás zajímalo, zda jim lze odpustit nájem? Nebude takové jednání v rozporu s povinností péče řádného hospodáře?

Zákon o obcích stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně a v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna trvale sledovat, zda nájemníci včas a řádně platí nájem, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv obce. Uvedené však rozhodně neznamená, že by obec nemohla poskytnout úlevy (např. odpuštěním nájmu) nájemcům v důsledku vládního usnesení. Příslušný orgán obce by však měl rozhodnutí o takové úlevě (odpuštění nájmu, odložení splatnosti) odůvodnit, a to zejména ve vztahu k tomu, jaký důležitý zájem obce a jejích občanů je tím hájen (např. zájem na zachování dostupnosti služeb občanům, které jsou ohroženy nepříznivou situací apod.).