Pravomoc zastupitelstva

1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce

2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.