Ověřování listin a podpisů

Obecní úřad v Kněžmostě provádí v rozšířeném rozsahu přenesené působnosti ověřování listin a podpisů (vidimaci a legalizaci).

Tyto služby mohou občané využívat bez ohledu na svoji adresu místa trvalého pobytu.


Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Poplatky:
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí Kč 30,-
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,-

Co musíte předložit?
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.