Studny a ČOV

Povolení ke studnám a čističkám odpadních vod na území obce Kněžmost spravuje vodoprávní úřad na odboru životního prostředí - Městský úřad v Mnichově Hradišti.

Informace k čistírnám odpadních vod (ČOV) a odpadním vodám:

Občané, kteří mají domovní ČOV na povolení:

Občané, kteří mají jímku na vyvážení:

Vypouštění odpadních vod (z přepadů septiků a jímek) do dešťové kanalizace, vodního toku nebo do vod podzemních bez platného povolení je přestupkem podle § 116 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), za který hrozí pokuta pro fyzické osoby do 100 000 Kč, pro právnické osoby a fyzické podnikající do 500 000 Kč. Vzhledem ke špatné situaci řešení likvidace OV v některých obcích, mohou být prováděny kontroly, zda jsou splaškové odpadní vody likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Informace ke studním:

Důležité! Ten kdo vlastní studnu, musí mít PLATNÉ povolení k nakládání s podzemními vodami a užívání odebírané vody k ÚČELU, ke kterému bylo povolení vydáno.

Upozorňujeme, že potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu (obecní vodovod) včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody (studna), než je vodovod pro veřejnou potřebu (upravuje § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů). Občany, kteří řeší novostavby RD, upozorňujeme, na tuto skutečnost. V případě novostaveb je možné připravit již dvoje rozvody vody – na vodu z řadu a na vodu ze studny.